Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων  Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Κύπρου, για την περίοδο 2018 – 30/6/2019:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξης στις πιο κάτω ειδικότητες:

 1. Γαστρεντερολογίας (4ος Συμπλ.)
 2. Παθολογίας (7ος Συμπλ.)
 3. Πνευμονολογίας (6ος Συμπλ.)
 4. Ορθοπαιδικής (4ος Συμπλ.)
 5. Καρδιολογίας (7ος Συμπλ.)
 6. Πλαστικής Χειρουργικής (5ος Συμπλ.)
 7. Ακτινολογία με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών στην Επεμβατική Ακτινολογία από αναγνωρισμένα κέντρα (1ος Συμπλ.)
 8. Ακτινολογία με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών στην Επεμβατική Νευροακτινολογία από αναγνωρισμένα κέντρα (1ος Συμπλ.)
 9. Παιδιατρική με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία  τουλάχιστο 2 ετών στην Εντατική Θεραπεία Παίδων από αναγνωρισμένα κέντρα        (1ος Συμπλ.)
 10. Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών (Ειδικότητα Παιδιατρική) (1ος Συμπλ.)
 11. Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία (3ος Συμπλ.)
 12. Νεφρολογία (3ος Συμπλ.)
 13. Παθολογική Ανατομική (3ος Συμπλ.)
 14. Παιδιατρική με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών στη Παιδοενδοκρινολογία από αναγνωρισμένα κέντρα (1ος Συμπλ.)
 15. Παιδιατρική με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών στη Παιδογαστρεντερολογία από αναγνωρισμένα κέντρα
 16. Ενδοκρινολογία (2ος Συμπλ.)
 17. Νευρολογία (4ος Συμπλ.)
 18. Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
 19. Παιδοκαρδιολογία
 20. Κυτταρολογία
 21. Ιατροδικαστική
 22. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

(Κλ. Α13 και Α15)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
 • Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας

ή

Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας

(iv)           Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.
 2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.

Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.α.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας «Κτήριο Γιώρκειο», Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, επίπεδο κήπου (-1), Γραφείο Κ20, μεταξύ των ωρών 08:30π.μ με 14:30μ.μ ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 27 Ιουλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22605512 και 22605605.

Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν.70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019

ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης, (Κλ. Α13 και Α15)

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με την θέση που υποβάλλεται η αίτηση 1

 

 

 

Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με την θέση που υποβάλλεται η αίτηση

 

3

 

 

* Πείρα στην ειδικότητα που υποβάλλεται η αίτηση, μετά την απόκτηση της ειδικότητας (αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από εργοδότη)

 

0,25-5

 

 

 

0,25 μονάδα για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δέκα χρόνια
** Εξειδίκευση μετά την αποπεράτωση της ειδικότητας αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου 2

 

 

 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο θέμα

β) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

γ) H ημερομηνία γεννήσεως

Σημειώσεις:

α) * 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί, για σκοπούς απόκτησης ειδικότητας (ειδικευόμενος Ιατρός), υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, ως επιστημονικός συνεργάτης και ως Ιατρικός Λειτουργός 2ης Τάξης. Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση της ειδικότητας.

2) Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

** β) Οι εξειδικεύσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι οι ακόλουθες: α) Εντατική Θεραπεία, Εντατική Θεραπεία Νεογνών, Παιδονευρολογία, Λοιμώδη Νοσήματα