ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.»

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 26 του ν.1397/1983 (Α΄ 143) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.4528/2018 (Α΄ 50).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4461/2017 (Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.4368 /2016 (Α΄ 21).
4. Τις διατάξεις του ν.2519/1997 (Α΄ 165) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν.2889/2001 (Α΄ 37) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
6. Τις διατάξεις του ν.3204/2003 (Α΄ 296) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
7. Τις διατάξεις του ν.3329/2005 (Α΄ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
8. Τις διατάξεις του κεφ. Β΄, παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (Α΄ 25) «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν.3580/2007 (Α΄ 134) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (Α΄ 43) «Ρύθμιση ωρών απασχόλησης των
νοσοκομειακών ιατρών Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

11. Τις διατάξεις του ν.3868/2010 (Α΄ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και` Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
12. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Δ΄ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΣΥ του ν.4316/2014 (Α΄ 270)
«Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας … αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις».
13. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.4498/2017 (Α΄ 172), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4517/2018 (Α΄ 22).
14. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 49 του ν.4508/2017 (Α΄ 200).
15. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17.01.2018 (Β΄ 116) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ: 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν70), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./οικ.13274/13.02.2018 (Β΄ 548) όμοια (ΑΔΑ:6ΚΖΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ), την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018 (Β΄ 2214) απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6) και το υπ’ αριθμ.
Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟΔΓ1).
16. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13.02.2018 (Β΄ 621) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ).
17. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/09.03.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ: ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΖ).
18. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19.03.2018 «Συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και υποβολής υποψηφιοτήτων» (ΑΔΑ: 94ΑΟ465ΦΥΟ-Θ3Χ).
19. Τον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Y4α/39500/10.04.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/10.04.2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Υ4α/102548/13 (ΦΕΚ 1171/τ.Β΄/07.05.2014) και την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.
20. Την υπ΄ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.51051/14.07.2016 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας αναφορικά με το διορισμό του κ. Λιάτση Νικόλαου ως
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας (ΦΕΚ 413/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28.07.2016), ο οποίος
ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία την 01/08/2016.
21. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία του κλάδου
Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι κατέχουν:
1. Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρική ειδικότητας ή χρόνος άσκησης στην ειδικότητα και
συγκεκριμένα:
α) για το βαθμό Επιμελητή Β, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας,
β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, και
γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.
4. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 49 του ν.4508/2017 (Α΄ 200). Εξαιρούνται, οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4486/2018 (Α΄ 115).
Επισημαίνεται ότι, οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του ν.3754/2009).
5. Δεν ορίζεται πλέον όριο ηλικίας για την πρόσληψη ιατρών σε θέσεις του κλάδου Ε.Σ.Υ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου του ν.4528/2018, όπως αντικαταστάθηκε το
άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του ν.1397/1983 (Α΄ 143).

Β . ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής:
1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esydoctors.moh.gov.gr
2. Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφιότητας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο.
3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται φωτοαντίγραφο του πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
4. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
5. Φωτοαντίγραφο της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
7. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
8. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής: α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας,
β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του,
γ) ότι έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.,
δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Επιμελητών Β΄ που θα
προκηρυχθούν μέχρι 31/12/2018, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.
10. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
11. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευτεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.
12. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό
ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
13. Οι υποψήφιοι για θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδικές προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη, άλλως η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ6ΥΖ)
και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι, αιτήσεις δηλώσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αιτήσεις-δηλώσεις ανυπόγραφες, κρίνονται ως μη παραδεκτές. Επίσης, δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά χωρίς την αίτηση του υποψηφίου καθώς και δικαιολογητικά ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατατίθενται εμπρόθεσμα γίνονται δεκτά.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ, με τις
προκηρυχθείσες θέσεις της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.
 Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esydoctors.moh.gov.gr (με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής TAXISNET) μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση προκήρυξης. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 3ης Δ.Υ.ΠΕ.
 Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν, σύμφωνα με την προκήρυξη, το παραδεκτό υποψηφιότητάς του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1,2,3,4 και 5 του παραρτήματος της υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 4044/2018 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 116).
 Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α΄ 75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.
 Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, που
ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά -είτε με συστημένη επιστολή, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στη ταχυδρομική διεύθυνση:
η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Αριστοτέλους 16, 546 23 – Θεσσαλονίκη
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσής του για αποστολή, και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.
 Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού της 3ης Δ.Υ.ΠΕ., επί του κλειστού φακέλου.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 03/09/2018 ώρα 12μ.μ. και λήγει στις 21/09/2018 ώρα 23:59, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας (σχετ. 21).
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν. Οι παραπάνω κλειστοί φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Στην αρμόδια Γραμματεία του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής.
 Οι Αιτήσεις- δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.

Ε. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
 Η παρούσα απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α΄ 112), αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας. Με ευθύνη της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. αναρτάται στον δικτυακό τους τόπο.
 Επίσης, η προκήρυξη αναρτάται και στον δικτυακό τόπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
www.dramahospital.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις στο Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας στα τηλέφωνα επικοινωνίας
2521350217, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 – 14:00 μ.μ..

Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
Νικόλαος Β. Λιάτσης